Ope.fi III-taso

Tason III tavoite: Kansainvälisesti toimivien alan verkostojen toimintaa tukevan ja kansainvälisesti hyödynnettävissä olevan asiantuntijuuden kehittäminen. Perustaso alan kansainvälisissä verkostoissa toimimiselle.

 • Ope.fi III -tason koulutuksilla luodaan erityisiä asiantuntijavalmiuksia, joita tarvitaan kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa tai erityisasiantuntijana toimittaessa. III -tason asiantuntijuutta kehitetään ensisijaisesti kansainvälisessä tai kansallisessa vuorovaikutuksessa vaativissa opetusalan kehittämistehtävissä, omaa erityisasiantuntijan osaamista välittömästi soveltaen ja jakaen. Suositellut yhteiset osat A), B), F) sekä omaan osaamisvahvuuteen valitut syventävät valinnaiset osat (1-2 teemaa) osista C), D), E). Eettinen ja kestävä kehittäminen horisontaalisena osaamisena.
,,
A) Koulutusjärjestelmien kehittäminen kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen kansallisiin, eurooppalaisiin ja muihin kansainvälisten järjestöjen laatimiin alan selvityksiin
 • Perehtyminen kansalliseen (ml. EU) TVT höydyntämistä koskevaan tilasto- ja indikaattorityöhön
 • Euroopan unionin ja/tai muiden merkittävien kansallisten tai kansainvälisten rahoituslähteiden tuntemus

B) Toiminta kansainvälisisissä verkostoissa ja osallistumisympäristöissä.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot sekä monikultuurinen vuorovaikutus kansainvälisessä ympäristössä
 • Toiminta ja vuorovaikutus kansallisilla ja kansainvälisillä sähköisillä foorumeilla ja aktiivinen toiminta (moderointi)
 • Kansainvälisiin alan tutkija- ja kehittäjäverkostojen työhön osallistuminen
 • Projektisuunnittelun työvälineiden tuntemus
 • Tarvittavat hyvät raportoijan tiedot, taidot ja kielelliset valmiudet

C) Oman asiantuntija-alan pedagoginen ja ohjausosaaminen
 • Kansalliset hankkeet ja verkostot oman työn tukena ja kansallisena kehittämisen kohteena
 • Tuotekehitysmallin kehittäminen/ tuotteistamiseen tähtäävä kehitystyö ja sähköisten palvelujen tuotanto
 • Syvälliset tiedonhankinnan taidot (policy, rahoitus, yhteistyö, ohjelmat)
 • Oman alan syvällinen asiantuntijuus.
 • Valitun (TVT välineen) sujuva pedagoginen hyödyntäminen opetuksen tukena

D) Tieto- ja viestintätekninen osaaminen
 • Työyhteisössä ja verkostoissa tarvittava sujuva tieto- ja viestintätekninen osaaminen (esim. 3D-tulostus, MOOC alustat, robotiikka)
 • Oppimisanalytiikka ja ns. Big data koulutuksessa
 • Infografiikka kompleksisten ja laajojen aineistojen tai sisältöjen kuvaamisessa
 • Tietojärjestelmä/ohjelmointialan kehittämiseen liittyvä osaaminen (esim. analytiikka ja analyysityökalujen hyödyntmäminen)
 • Koulutusta tukevien sähköisten palvelujen ja/tai liiketoiminnan kehittäminen
 • Koulutusalan teknisesti tuettujen oppimisratkaisujen testaus, arviointi ja hyvien käytäntöjen levittäminen

E) Kansainvälinen verkostoyhteistyö ja/tai kansallinen asiantuntijuus
 • Syventävä asiantuntemus valitulla osaamisalueella (Asiantuntijuusalueita esim. MOOC, sähköinen tunnistautuminen, sähköiset palvelukanavat, sähköisen materiaalin/resurssien valmistaminen organisaation ulkoista jakelua/hyödyntämistä varten, 3D tulostus ja siihen liittyvä ohjelmointi, robotiikka jne)
 • Kansallisen tai kansainvälisen yhteisprojektien (verkosto) kehitys, hallinta ja arviointi

F) Tiedonhallinta ja –hankintataidot, vuorovaikutus ja viestintä.
Oman asiantuntijuuden erityisosaamisen kehittäminen ja tuki vertaisoppimiselle
 • kulttuurien välinen vuorovaikutus ja viestintä
 • mentorointi

G) Eettinen ja kestävä kehitys
 • Horisontaalisena/läpäisevänä teemana III-tasolla