Ope.fi II-taso

Tason II tavoite: Työyhteisöjen yhteistyössä tarvittavan ja kansallisen tason asiantuntijuuden kehittäminen. Perustaso alueellisissa tai kansallisissa alan kehittämisverkostoissa toimimiselle.
 • Ope.fi II -tason koulutuksilla kehitetään asiantuntijavalmiuksia, joita tarvitaan kehitettäessä tietoyhteiskuntaosaamista oppilaitosten välisessä tai kansallisessa (verkosto)yhteistyössä sekä erilaisia oppimisympäristöjä yhdistävässä toiminnassa. II -tason koulutuksilla tuetaan mahdollisuuksia erikoistua henkilöä itseänsä kiinnostavien eri osa-alueiden asiantuntijaksi.
 • II -tason asiantuntijan osaaminen on koottavissa alla mainittuja osakokonaisuuksia yhdistäen - tai erikoistuen.

A) Työyhteisöjen kehittäminen kansallisessa toimintaympäristössä
 • Kansallisten strategioiden (opetus- ja kulttuuriministeriön älystrategia 2013) ja suunnitelmien yleinen tuntemus
 • Oman alueen päätöksentekijöiden aktivointi ja vuorovaikutus koulutuksen digitalisoimiseksi, kestävän kehityksen toimintaperiaatteen mukaisesti
 • Oppijan palvelukokonaisuuteen liittyvä osaaminen (palvelun vastuuhenkilöosaaminen)
 • Sähköisten ylioppilaskirjoitusten käytöönoton työyhteisötaidot (Digabi)
 • Pedagogisen strategian seuranta ja arviointi osana opetussuunnitelma/tutkintojen perusteiden kehittämistä
 • Digitaaliseen oppimiseen liittyvät indikaattorit, niiden tuottaminen ja kehittäminen
 • Digitaalisen opetuksen johtamisosaaminen (Johdon koulutus)

B) Toiminta digitaalisissa oppimis- ja osallistumisympäristöissä.
 • Sähköisten oppimis- ja osallistumisympäristöjen ja/tai pilvipalvelujen monipuolinen ja sujuva hyödyntäminen (mukaan lukien kansallisten koetilaisuuksien järjestäminen oppilaitoksessa (Digabi, PISA2015 jne.).
 • Sähköisen osallistumisen ja osallisuuden taidot, vuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä ja sosiaalisessa mediassa
 • Turvallinen oppimisympäristö
 • Sähköisen ja sosiaalisen median palvelujen hyödyntäminen verkostojen viestinnässä ja yhteistyössä sekä opetustilanteiden täydentäjänä.
 • Opiskelua ja sähköisten palvelujen (muuta) käyttöä seuraavien analyysityökalujen hyödyntäminen opetuksen tukena

C) Pedagoginen ja ohjausosaaminen
 • Työskentely, ongelmanratkaisu ja joukkoistaminen sosiaalisen median ja muissa yhteisöllisesti koottavissa verkkopalveluissa
 • Tuki uusien opetusmenetelmien ja -työkalujen käyttöönottamiselle erilaisissa ja eri ikäisten asiakkaiden työyhteisöissä
  • oppimisprosessin suunnittelu ja toteutus
  • verkko-ohjaus
  • vertaisoppiminen ja sen tukeminen
  • verkossa tapahtuvan työskentelyn ohjausosaaminen
  • oppimisessa hyödynnettävän mediamateriaalin tuottaminen verkkoon
 • TVT hyödyntäminen erilaisissa arjen non-formaaleissa oppimiskonteksteissa. Oppilaiden/opiskelijoiden kanssa yhdessä toteutetut oppimisen hankkeet ja niiden ohjaus.
 • Osaamisen arviointi sekä muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • Uusien oppimis- ja opiskelumallien hyödyntäminen opetustyössä
  • Personoitu tai ilmiöpohjainen opetus ja oppiminen, osallistava tutkimus
  • Oppimispolut
  • Ohjaustaidot
  • Opetusmenetelmien monipuolistaminen
  • Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ja sukupuolivaikutusten huomioiminen

D) Tieto- ja viestintätekninen osaaminen
 • Oppilaitoksen kestävät digiratkaisut ja teknisen laiteympäristön kierrätystä koskeva osaminen
 • Perehtyminen erilaisten pilvipalvelujen mahdollisuuksiin palvelualustana. Palvelujen käyttöönottossa tarvittava ohjausosaaminen
 • Sujuvat digitaalisten palvelujen hyödyntämisen taidot:
  • teksti-, kuva-, ääni-, videopohjaiset palvelut
  • em. yhdistävä (koostava) palvelu
  • esitysaineistojen jako
  • verkkoyhteisöt
  • virtuaalimaailmat
  • linkityspalvelut
  • sosiaalisen median palvelut
 • Turvallisen infrastruktuurin varmistaminen. Ulkoisten ja taustajärjestelmien (sovellusten) hyödyntäminen.
 • Etätunnistustekniikka (NFR), laitteistot ja ohjelmistot koulutuksessa
 • Avointen oppimisresurssien (OER) tuottaminen, hyödyntäminen ja uudelleenkäytettävyys erilaisissa oppimisympäristöissä, ml. MOOC - massiivisten avointen verkkokurssien tuottamisessa tarvittavien alustojen hallinta
 • Tiedon (pitkäaikais)säilytykseen liittyvä asiantuntijaosaaminen

E) Verkostojen sekä tietohallinnon johtaminen ja kehittäminen
 • Kestävät ratkaisut ja teknisen laiteympäristön kierrätystä koskevat ratkaisut
 • Kokonaisarkkitehtuurityö johtamisen tukena (osana opetustoimea)
 • Datavisualisointi ja koulutuksen indikaattorit
 • Johdolle suunnatut vaihtoehtoiset koulutusosiot:
  - Tietohallintoprojektin johtaminen
  - Pedagoginen johtaminen
  - TVT mahdollisuuksein ymmärtäminen sekä tasapainoinen kehittäminen organisaatiossa
 • Sosiaalinen media opintojen ja koulun/oppilaitoksen markkinoinnissa, opettajan työssä ja muussa yhteistyössä
 • Osaamisen johtaminen osana henkilöstöjohtamista fyysisissä ja digitaalisissa toimintaympäristöissä
 • Organisaatiorajat ylittävän yhteistyön mahdollistaminen tietoaineistojen yhteiskäytön näkökulmasta, ml luentojen/kurssien tuottaminen opetus- ja opiskelutarkoituksiin.
 • Tietovarantojen avoin ja suojattu hyödyntäminen

F) Tiedonhallinta ja –hankintataidot, oman työn ja asiantuntijuuden kehittäminen.
Työyhteisöjen vuorovaikutus ja viestintä.
 • Tiedon ja osaamisen johtaminen ja organisaation pedagogisen kehittäminen
 • Työyhteisön osaamisen jatkuva kehittäminen, osaamiskartoitukset ja niiden hyödyntäminen. Tulevaisuuden osaamisen kehittäminen
 • Muualla hankitun osaamisen tunnustaminen esim. Open Badge hyödyntäminen, soveltuvan osaamisen tunnustamisen välineenä
  • Kommunikointi ja yhteistyö- ja yhteisöllisen työskentelyn taidot.
  • Henkilöstön ja oppilaiden/opiskelijoiden itseilmaisu ja aktiivisuus eri medioissa
  • Esteettömyys ja käytettävyys opetuksessa ja oppimista tukevissa ratkaisuissa

G) Säädösympäristön asiantuntemus, eettiset ja sosiaaliset ja turvalliset työyhteisö-, yhteistyö- ja viestintätaidot
 • Perehtyminen TVT opetuskäyttöä koskevaan säädöstyöhön, keskeisiin toimintaa ohjaaviin kotimaisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin, ohjeisiin ja suosituksiin.
  • Yksityisyyteen ja oikeusturvaan liittyvä erityisosaaminen
  • (tieto)turva ja turvallisuus, ml. cyberturvallisuusuhkien tunnistaminen
  • Tekijänoikeudet opetustyössä, Operight -osaaminen (ml. avoin OER ja CC lisenssit)