I tason näyttö
Tälle sivulle on koottu I-tason "näytön" teemakokonaisuudet, joilla voi varmistaa ope.fi I -tason osaamisen omassa työyhteisössä.
Lisäksi teemojen alle on koottu hyödyllisiä linkkejä teemojen itseopiskelun tueksi.

1. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseksi on olemassa ajan tasainen suunnitelma/strategia koko oppilaitoksen käyttössä.

2. Koulussa on toiminnallisesti riittävät tieto- ja viestintätekniset välineet, medialaitteet, sähköiset palvelut ja ohjelmistot sekä (langaton verkko) nopea internetyhteys opetuksen, hallinnon ja oppilaitoksen muun toiminnan tukena sekä mahdollistamassa muun viestinnän ja vuorovaikutuksen. Laiteympäristön yhteensopivuudesta on huolehdittu. Opettajilla on riittävästi henkilökohtaisia päätelaitteita käytettävissään ja perusosaaminen niiden hyödyntämiseksi.

3. Henkilöstöpolitiikassa/paikallisissa opetussuunnitelman perusteissa/tutkintojen perusteissa on linjattu tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä koskevat toimet. Tarvittavat sopimukset ja 'pelisäännöt' ovat ajan tasalla (mm. opettajien ja opiskelijoiden tekijänoikeuksista on sovittu ja huolehdittu järjestelmän käyttöoikeuksista, sosiaalisen median suositukset laadittuna).


4. Koko henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiuksista (ks. opettajan kansalaistaidot) on huolehdittu ja pedagogista perusosaamista päivitetään säännöllisesti. Henkilöstöllä on sovitut (säännölliset) menettelytavat oman osaamisensa päivittämiseksi.

5. Johdolla on selkeä näkemys TVT pedagogisesta hyödyntämisestä oppilaitoksessa ja suunnitelma henkilöstön työn tukemisesta valitun pedagogisen näkemyksen mukaisesti. Johtaja on osallistunut esim. TVT pedagogisen johtamisen välineenä koulutukseen tai osoittaa muulla tavoin päivittävänsä omaa osaamistaan säännöllisesti.

6. Oppilaitoksen pedagogisesta ja teknisestä tuesta on huolehdittu (Sovitaan paikallisesti, mahdollistetun/sovitun palvelutason mukaisesti).

7. Erityisopetuksessa ja opintojen ohjauksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksen ja ohjauksen tukena.

8. Oppilaiden käytössä on riittävästi resursseja. Oppilaiden tietotekniikan perustaitojen osaamisen varmistamisesta on sovittu paikallisissa opetussuunnitelman perusteissa.

9. Yhteistyössä kotien ja työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa hyödynnetään aktiivisesti TVT mahdollisuuksia.

10. Oppilaitoksen laatukriteereissä huomioidaan myös TVT opetuskäyttö. Eri medioiden käytön sujuvuuden varmistamiseksi on laadittu paikalliset laatusuositukset.

11. Tieto- ja viestintätekniikan opetus on nivottu suunnitelmallisesti osaksi muiden oppiaineiden opetusta.

12. Koulunsa päättävien opiskelijoiden perusosaaminen on varmistettu.

13. Yhteistyöstä kunnan (Koulutuksen järjestäjän) tietohallinnon kanssa on sovittu ja koulun tuki hoituu sovitulla tavalla.

14. Toiminta erilaisissa oppimisympäristöissä on sujuvaa. Eri käyttäjäryhmien tarpeet on kartoitettu.

15. Oppilaitos ennakoi sidosryhmiensä kanssa systemaattisesti alan kehitystä ja sen edellytyksiä osaamiselle ja oppilaitoksen toiminnalle.

16. Koulussa on tarjolla vapaavalintaisia kursseja, jossa opiskelijat voivat opiskella tai tehdä omia sähköisessä muodossa olevia tuotoksia ja hyödyntää luovasti tieto- ja viestintäteknisiä välineitä.

17. Koulutuksen järjestäjä huolehtii laadukkaasta koulutuksen toimintaympäristöstä ja kehittää sitä säännöllisesti.