Ope.fi I-taso

Tason I tavoite: Koko työyhteisön perusosaamisen varmistaminen. Lähtötaso perinteisen työyhteisön toimintakulttuurin uudistamiseksi.
 • Suosittelemme, että työyhteisön TVT opetuskäytön (pedagoginen) strategia olisi laadittuna/päivitettynä ennen työyhteisön jäsenten osallistumista Ope.fi -koulutuksiin. TVT-strategian tarkoituksena on auttaa organisaation jäseniä hahmottamaan organisaation nykyisiä ja tulevia osaamistarpeita sekä suunnata toiminnan kehittämistä organisaatiolle luonteenomaisen pedagogisen vision mukaisesti. Lisäksi se varmistaa työyhteisön teknisen toimintaympäristön kokonaisvaltaisen hyödyntämisen mahdollisuudet, ylläpidon ja säännöllisen päivittämisen.
 • Ope.fi I -tason osaaminen edellyttää koko työyhteisön päätöstä toiminnan suunnitelmallisesta kehittämisestä. Tason osaamiskuvauksia voi hyödyntää myös digitaalisuutta edistyksellisesti hyödyntävän opetuksen ja organisaation edelleen kehittämisessä.
 • Alla olevista osaamisalueista osa on merkitty tähdellä (*). Tähdellä merkitty osaaminen koskee kaikkia työyhteisön jäseniä. Ilman merkintää oleva osaaminen on tarkoitettu esimerkinomaisesti yhden tai useamman työyhteisön jäsenen erikoistuttavaksi. Tavoitteena on, että tällöin hankittu perusosaaminen olisi jaettavissa työyhteisön sisällä (aiheeseen erikoistunut/nimetty (tuki)yhdyshenkilö).
 • Jokaisella opettajalla tulisi olla itsenäisesti tai työnantajan tuella huolehdittuna kansalaisen digiosaamisen perustaidot, joiksi katsotaan se, että (opettaja) hallitsee tietokoneen ja sen oheislaitteiden perusvalmiudet, hallitsee tiedostojen sekä hakemistojen käytön, internetin käytön perusteet sekä palvelujen käytössä tarvittavan yleisen "nettiketin" eli netikäytön etiketin perustilanteissa.Puhelimen osalta (opettaja) osaa käyttää puhelimestaan vähintään kolmea sen perusominaisuutta (puhelut, tekstiviestit, puhelimeen tallennus).


A) Työyhteisön kehittäminen osana toimintaympäristöä
- Organisaation oman kehitystyön sitominen kontekstiin ja toiminta omassa työyhteisössä.
 • Perehtyminen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön omaa työyhteisöä koskeviin suunnitelmiin (ja kunnan strategiaan) sekä valtakunnallisiin tavoitteisiin *)
 • Tutustuminen omaa opetustyötä ja sen kehittämistä ohjaavaan (lainsäädäntöön), sopimuksiin, toimintaohjeisiin ja suosituksiin *)
 • Työyhteisön kehittämistä koskevista pelisäännöistä ja työnjaosta sopiminen *)
 • Muualla hankitun osaamisen tunnistamisen menettelyt sekä tilastointi osana henkilön oman koulutus- ja kehittämissuunnitelman seurantaa *)
 • Opiskelijoille varmistettavat perusvalmiudet ops-työssä ja opetuksen osana:
  • esimerkki 16+ vuotiaan opiskelijan digitaalisesta osaamisesta (luonnos):
   • Toimistosovellusten perustaidot (tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, taulukkolaskenta)
   • Internetin hallinta (hakukoneiden käyttö, koulutuksen sähköisten palvelujen hyödyntäminen, nettietiketti)
   • Tietoturvallisuus (salasanan muodostaminen ja käyttö, varmuuskopiointi, omien tietojen käsittely ja luovutus)
   • Tekijänoikeudet (tekijän oikeudet ja velvollisuudet, plagiointi ja piratismi)
   • Tiedonhankinnan, -hallinnan ja tallennuksen perustaidot (tiedonhankinnan ja mediakasvatuksen perusosaaminen, tietotekniset ja sosiaalisen median perustaidot ml. perustyökalujen käyttöehtojen tuntemus)

B) Toiminta sähköisissä oppimis- ja osallistumisympäristöissä.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot, itseilmaisu digitaalisessa ympäristössä
- Sähköisten oppimis- ja osallistumisympäristöjen hyödyntämisen perustaidot.
 • Peruskäsitteiden hallinta (fyysiset, virtuaaliset, sulautetut, sosiaaliset oppimisympäristöt sekä niiden yhdistelmät) *)
 • Koulutuksen tarpeita palveleviin sähköisiin oppimisalustoihin ja tietojärjestelmiin liittyvä perusosaaminen
 • Yleiset tiedonhankintataidot, lähdekritiikki (luotettavuuden arviointi) ja tiedon hyödyntämisen valmiudet *)
 • Henkilökohtainen ilmaisu eri medioissa (tiedon tuottaminen, jakaminen, käsittely, kommunikointi ja sananvapaus)
 • Erilaiset identiteetit ja osallistujan uudet roolit eri palveluissa toimittaessa
 • Taito ilmaista itseään ja asioida verkossa (opettajan omat 'kansalaistaidot') *)

C) Pedagoginen osaaminen (yksilöllisen ja yhteisöllisen osaaminen kehittäminen sekä temaattinen yhteistyö)
- Perehtyminen koulutusta ja kasvua tukevien sähköisten palvelujen ja laitteiden hyödyntämiseen omassa opetustyössä. Tutkivan ja kehittävän oppimisen tukeminen.
 • Tutustuminen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen paikallisesti laadituissa ja kansallisissa OPS/tutkinnon perusteissa ja arvioinnissa. Sähköisesti toteutetun tai tuetun opiskelun arviointiin liittyvä osaaminen. Opettaja- ja opiskelijapalautteen hyödyntäminen *)
 • Yhteisöllisen (ilmiöiden selittämisestä lähtevän) ja tutkivan (ongelmalähtöisen) oppimisen teoreettisten perusteiden hallinta (tai muu työyhteisössä sovittu pedagoginen lähestymistapa) *)
 • Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen; yleisten mahdollisuuksien tuntemus omassa opettamassa aineessa/ammatissa sekä temaattisen yhteistyön mahdollisuudet
 • Digitaalisten oppimateriaalien (ml. avoimet digitaaliset sisällöt, oppimista tukevat pelit ja simulaatiot) ja lähdeaineistojen pedagoginen käyttö *)
 • Oppilaiden ohjaaminen ja kannustaminen omatoimiseen ja kriittiseen tiedonhankintaan (ml. varmistetaan tavoitetta tukevan tieto- ja viestintätekniikan käyttö, johdatus ohjelmoinnin taustalla olevaan ajatteluun).
 • Yhteistyöstä sopiminen keskeisten yhteistyöorganisaatioiden kanssa (mm. kirjastot, työ- ja elinkeinoelämän muut organisaatiot, kolmannen sektorin toimijat)

D) Tiedonhallinta ja –hankintataidot, oman työn ja asiantuntijuuden kehittäminen
 • Media ja viestintävalmiudet ja sosiaalisen median suositukset.
 • Työyhteisön koulutustarvekartoitus ja digiosaaminen sen osana *)
 • Henkilökohtaisten ja työyhteisökohtaisten osaamistavoitteiden asettaminen, seuranta ja arviointi *)
 • Muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen työyhteisössä, henkilökohtaisten oppimisresurssien ymmärtäminen
 • Koulutus- ja kehittämissuunnitelmien tarkentaminen TVT hyödyntämisen perusvalmiuksien tueksi.
 • Muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

E) Tieto- ja viestintätekninen perusosaaminen
- Koko työyhteisössä varmistettu tietotekniset perusvalmiudet (työväline- , ohjelmisto- ja tietojärjestelmäosaaminen) ja peruskäsitteiden hallinta.
 • Työvälineiden (medialaitteiden) yleinen käyttölogiikka ja toimintaperiaatteiden ymmärtäminen. *)
 • Perusvalmiudet ohjelmistojen käyttöön (esitysgrafiikka, tekstin- ja kuvankäsittely, taulukkolaskenta, oppilas/opiskelijahallinnon ohjelmistot sekä koulutuksen käytössä oleva oppimisympäristöohjelma (LMS) tai muu opetuksen/opiskelun tueksi sovittu yhteinen sähköinen palvelu.*)
 • Peruslaiteympäristöön kuuluisivat seuraavat työvälineet: kännykkä, tietokone, tabletti/täppäri, USB-muisti, tallennuspalvelu pilvipalveluna, digikamera ja dokumenttikamera, siirtoheitin/'datatykki' ja tallentava digiTV/boxi. Em välineiden perusosaamisen varmistaminen. *)
 • Perehtyminen opiskelijoiden yleisimmin käyttämiin henkilökohtaisiin laite- ja palveluympäristöihin.
 • Yhteinen tiedonjäsennys (käsitekartat/kokonaisarkkitehtuuri oman organisaation ja sen välittömien yhteistyöverkostojen yhteisesti hyödyntämässä tvt-ympäristössä)

F) Työyhteisön johtaminen ja verkosto-osaaminen. Sähköinen hallinto.
- Strateginen-, hallinnollinen-, henkilöstö-, talous- ja pedagoginen johtaminen sekä toimintakulttuurin
kehittäminen (tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen näkökulmasta).
 • Tutustuminen/perehtyminen koulun/kunnan/palvelun tuottajan tietohallintoon ja sovittuihin tietohallinnon käytäntöihin. *)
 • paikallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian päivittäminen/digitaalinen osaaminen osana paikallista opetussuunnitelmatyötä
 • Pedagoginen johtaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetustyössä ja oppimisen tukena
 • Tieto- ja viestintätekniikkahankkeen johtamisessa tarvittavat projektinhallinnan perustaidot
 • Perehtyminen paperittomiin kokouskäytäntöihin
 • Yhteiset ajanhallintajärjestelmät ja niiden käytöstä sopiminen
 • Kodin ja koulun sähköinen yhteistyö ja pelisäännöistä sopiminen

G) Yksityisyys, turvallisuus ja tekijänoikeudet
- Ajantasalla olevat sopimukset ja suositukset sekä lainsäädännön tuntemus
 • Yksityisyyteen ja sen suojaan liittyvä perusosaaminen. Luottamuksellisen tiedon käsittely ja salassa pidettävien asioiden käsittelyn tuntemus, opettajan oman yksityisyyden suoja. *)
 • Tietoturvaan ja -suojaan liittyvä osaaminen (esim. opetustilanteen vidointi, opiskelijatietojen käsittely ja rekisterit jne.) *)
 • Tekijänoikeudet (perusteet) *)