Kohderyhmä

Ope.fi -koulutusten kohderyhmänä ovat kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevä koko henkilöstö. Johto, opetus- ja muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja muussa yleissivistävässä koulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä. Myös korkeakoulujen oman henkilöstön osaamisen kehittämisessä voidaan hyödyntää tasojen kuvauksia.

Sisällöt

Eri tasojen osaaminen koostuu useammasta jo nykyisinkin tarjolla olevasta täydennyskoulutuksesta tai koulutusmoduulista sekä muutoin hankitusta ja tunnistetusta osaamisesta. Eri tasoille sijoittuvat (täydennys)koulutukset sijoitetaan viitekehykseen tason edellyttämän kokonaistavoitteen (osaamisen vaativuuden) perusteella. Vaikka koulutuksessa voi olla elementtejä useilta viitekehyksen vaativuustasoilta, koulutus sijoitetaan sille tasolle, johon se kokonaisuutena ja tavoiteltavana olevan osaamisen tai asiantuntijuuden perusteella parhaiten sopii.

Koulutusten keskeisiä painopisteitä ovat pedagoginen-, johtamis-, tietotekninen, ja oman osaamisen kehittämisessä tarvittava osaaminen, käytännön ammatissa ja työyhteisössä toimimisessa tarvittavat tiedot ja taidot (henkilökohtaiset ja yhteisölliset sekä verkostoitumisessa tarvittavat), yhteistyö- ja viestintävalmiudet (henkilökohtaiset ja yhteisö) sekä toimintaympäristön kehittämiseen liittyvä osaaminen.

 • Toimintaympäristön kehittämiseen liittyvä osaaminen, kontekstiin sitominen (politiikat, kehittämisohjelmat, lainsäädäntö, suositukset jne.)
 • Pedagoginen osaaminen (yksilöllisen ja yhteisöllisen osaamisen kehittäminen, yhteistyö muiden opetuksen järjestäjien kanssa)
 • Tieto- ja viestintäteknisen (media)laiteympäristön osaaminen
 • Tieto- ja viestintätekniikkahankkeissa tarvittava johtamisosaaminen
 • Arviointiin liittyvä osaaminen
 • Pedagogisen johtamisen valmiudet
 • Toiminta sähköisissä oppimis- ja osallistumisympäristöissä (ml. eettiset ja sosiaaliset yhteistyö- ja viestintätaidot).
 • Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot, itseilmaisu digitaalisessa ympäristössä
 • Tiedonhallinta ja –hankintataidot, oman työn ja asiantuntijuuden kehittäminen
 • Työyhteisö-, vuorovaikutus-, ja verkosto-osaaminen (strateginen-, hallinnollinen-, henkilöstö-, talous- ja pedagoginen johtaminen sekä toimintakulttuurin kehittäminen)

Moduulien toteutus

Toisiinsa linkittyvistä ja eri tavoin toteutettavista koulutuksista rakentuu kokonaisuus. Aiemmin hankittu osaaminen pyritään ensisijaisesti sisällyttämään viitekehykseen osaamista parhaiten kuvaavalle tasolle. I-tasolla edellytyksenä on koko työyhteisön kouluttautuminen ja sovittu työyhteisön jäsenten roolitus. II-tasolla edellytyksenä on, että oman työyhteisön sille sovitusta osaamisesta on huolehdittu ja tason koulutus voidaan rakentaa osallistujan omassa työyhteisössä jo varmistetun osaamisen päälle. III –tason koulutus edellyttää vahvaa omaehtoista kehittämistä ja aktiivista toimintaa kansallisen tai kansainvälisten verkostojen toimijana osana omaa henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa (oppimispolkua).

Eri tasojen osaamisen kehittämiseen liittyvät osaamiskokonaisuudet muodostuvat mm.
 • yksilöiden omista osaamisen kehittämisen toimintamalleista
 • pitkäkestoisesta, koko koululle/oppilaitokselle yhteisestä kehittämishankkeesta
 • eri pituisista asiantuntijakoulutuksista
 • kehittämishankkeeseen linkittyvistä lyhyempikestoisista monimuotokoulutuksista
 • yhteisistä yleisistä seminaareista ja muista koulutustilaisuuksista
 • mentoroinnista ja työhön perehdyttämisestä/työyhteisön kehittämistehtävästä
 • lähiopetuksesta
 • verkkotyöskentelystä ja
 • omaehtoisesta tiedonhankinnasta ja vuorovaikutuksesta muiden kanssa.