Ope.fi kansalaistaitona sekä osaamisen kehittäminen I-III tasoilla

Ope.fi osaamisen perustana on opettajan henkilökohtaiset tieto- ja viestintätekniikan kansalaistaidot. Taitoja voidaan kartuttaa ensisijaisesti vertaistukea hyödyntäen, työnantajan henkilöstökoulutuksessa tai omatoimisesti opiskellen. Opettajan yleisiä kansalaistaitoja ovat tietokoneen ja siihen liittyvien toimisto-ohjelmien peruskäyttötaidot sekä matkapuhelimen perusominaisuuksien hallinta. Medialukutaito ja tiedonhaku internetistä, tiedon arviointi sekä verkon (sähköisten) asiointipalvelujen yleiset hyödyntämisen taidot (kirjautuminen, salasanojen hallinta, käyttöturvallisuuteen ja omaan vastuulliseen verkkokäyttäytymiseen liittyvät perustiedot).

1. Ope.fi I tasolla tavoitteena on varmistaa koko koulun tai oppilaitoksen opetus- ja toimintakulttuurien uudistamisessa tarvittavat tiedot ja taidot, sekä valmiudet hyödyntää yhteistä, jaettua osaamista. Tavoitteena on tukea organisaation mahdollisuuksia hyödyntää teknologian mahdollisuuksia oman opetustyön ja muun toiminnan joustavassa ja tehokkaassa järjestämisessä. Työssä hyödynnetään tämän päivän sähköisiä mahdollisuuksia. Ensimmäisen tason koulutuksille on yhteistä se, että niissä luoduilla perusvalmiuksilla osallistujat voivat tukea innovatiivisen opetuksen ja oppimisen toteuttamista omassa organisaatiossa.

Ensimmäiselle tasolle sijoittuvilla koulutuksilla on yhteistä se, että ne tukevat perehtymistä pedagogisiin ja käytännöllisiin tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuihin ja uudistavat koko työyhteisön perusvalmiuksia ja toimintakulttuuria.

  • “Mikä on (meille) paras tapa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opetus- ja muussa käytössä omassa organisaatiossamme? Mitä perustietoja ja –taitoja henkilöiden (meidän) tulisi hallita ja mitkä ovat organisaatiollemme mahdolliset tai luontevat tavat toimia ja tukea innovatiivista opetuksen, opiskelun ja muun toiminnan kehittämistä?”

Ope.fi II tasolle sijoittuvat koulutukset täydentävät henkilökohtaisia asiantuntijavalmiuksia, joilla voidaan tukea yhteistä, eri työyhteisöjen jäsenten perusvalmiuksien kehittämistä. Koulutuksissa kehitetään asiantuntijavalmiuksia, joita tarvitaan kehitettäessä koulutuksen tietoyhteiskuntaosaamista oppilaitosten välisessä tai kansallisessa (verkosto)yhteistyössä sekä erilaisia oppimisympäristöjä yhdistävässä toiminnassa.Toisen tason koulutuksissa on mahdollisuus erikoistua henkilöä itseänsä kiinnostavien eri osa-alueiden asiantuntijaksi.

  • “Miten voin tukea omalla asiantuntemuksellani omassa organisaatiossani tai useamman toimijan verkostoa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja opiskelun sekä hallinnon tukena. Miten voin kehittää ja jakaa osaamistani alan asiantuntijana iuusien pedagogisten toimintamallien ja niitä tukevien teknisten ratkaisujen käyttöönotossa?”

Ope.fi III –tasolla järjestettävissä koulutuksissa kehitetään ja sovelletaan henkilökohtaista erityisosaamista sekä rohkeutta tarttua vastaan tuleviin mahdollisuuksiin toimittaessa vaativissa kansallisissa ja kansainvälisessä yhteistyössä asiantuntijana tai kehittäjäverkoston tai –ryhmän koordinaattorina/vastaavana.

  • “Miten tieto- ja viestintätekniikkaa ja sähköisiä palvaluja tulisi hyödyntää koulutuksessa, jotta ne palvelisivat koulutuksen tavoitteita mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttavasti? Mitä kansainvälisiä toimintamalleja voidaan siirtää kansalliseen käyttöön ja miten? tai vastavuoroisesti, tuotteistaa kansainväliseen käyttöön.”