Ope.fi eli Opetustoimen henkilöstön digiosaamisen viitekehys


Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä laati marraskuussa 2010 Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämistä vuoteen 2020 suuntaavan työryhmämuistion opetustoimen kehittämisen tueksi. Työryhmän yksi ehdotuksista oli, että "opetustoimen henkilöstökoulutukseen luodaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä varten opintokokonaisuus. Opintokokonaisuus perustuisi ajan tasalla oleviin Ope.fi -taitotasokuvauksiin. Ope.fi -taitotasot päivitetään yhteistyössä keskeisten tahojen kanssa".

Tälle sivustolle on koottu syksyllä 2011 alkanut ja "groundsourcing" -periaatteella tehty pohjatyö. Osallistuaksesi viitekehyksen osaamistasojen jatkokehittämiseen/muokkaustalkoisiin rekisteröidy tämän wikin jäseneksi. Nämä sivut on tehty muokattavaiksi. Seuraava päivitys on suunnitteilla tehtäväksi kesällä 2014. Palautetta voi jo nyt lähettää alla olevaan osoitteeseen.

Aineistot ovat maksutta hyödynnettävissä opetussektorilla. Aineistoja voidaan hyödyntää myös kaupallisesti Creative Commons lisenssiehtojen mukaisesti. Tällä tarkoitetaan aineistojen vapaata uudelleen käyttöä, kun lähde (kansallinen ope.fi -viitekehys) mainitaan ja kun oma versio saatetaan muiden vapaaseen käyttöön.

Ystävällisin terveisin, Jouni Kangasniemi, OKM jouni.kangasniemi (at) minedu.fi


Taustaa

Ope.fi -koulutukset laadittiin vuonna 2000 opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseksi. Mallissa kuvattiin henkilökohtaiset perustaidot (I-taso), sujuvat taidot (II-taso) sekä erityisosaaminen (III-taso), jota opetustyössä tuolloin nähtiin tarvittavan. Täydennyskoulutuksen mallit palvelivat hyvin vuosikymmenen alun kehitystä. Niissä kuvatut taidot ovat edelleen jopa soveltuvin osin ajankohtaisia.

Vuoden 2000 Ope.fi -taitotasot kuvasivat kuitenkin ensisijaisesti yksilön henkilökohtaisia osaamistarpeita ja ne edellyttivät samansisältöisinä tuotettuja täydennyskoulutuksia. Koulutuksen digiyhteiskuntakehittämisen nykyisessä vaiheessa ei ole enää tarkoituksenmukaista luoda ja hyödyntää vain yhtä osaamisen kehittämisen mallia kaikille yhteisenä kouluttautumisen mallina. Kehitys edellyttää monipuolisempaa, erilaisen ja eri vaiheessa olevien yksilöiden ja organisaatioiden kehittämisen huomioivaa viitekehystä, johon voidaan liittää useita samoja tavoitteita tukevia erilaisia koulutuksia.

Erilaisen osaamisen ymmärtämiseksi, jäsentämiseksi ja hyödyntämiseksi, näille sivuille on luotu Ope.fi "-karttakirja" (luonnos viitekehykseksi) työyhteisökohtaisen ja sen jälkeisen henkilökohtaisen ns. digiosaamisen kehittämiseksi. Mallin lähtökohtana on työyhteisöjen yhteisöllinen kehittäminen. Tästä johtuen I -tason koulutuksissa edellytyksenä on, että työyhteisölle on laadittu tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, suunnitelma (työpaperi tai arkkitehtuuri), joka palvelee tavoiteltavan osaamisen nivomista ja johtamista työyhteisössä. Karttakirja/viitekehys auttaa organisaation jäseniä yhdessä hahmottamaan tämän päivän mahdollisuudet ja tarpeet. Se auttaa kehittämään koko henkilöstöltä edellytettäviä yksilöllisiä valmiuksia ja jaettavissa olevaa osaamista, jossa osa opettajista erikoistuu (itseään eniten motivoivan) tietyn osaamisalueen kehittämiseen, osaamisensa ylläpitoon ja hankitun osaamisen siirtämiseen työyhteisön muille jäsenille. Erikoistuvan osaamisen tulee olla hyödynnettävissä koko organisaatiossa/työyhteisössä. "Kartta" mahdollista erilaisten koulutustarpeiden ja kokonaisuuksien hahmottamisen opetuksen tukipalveluista oppilaitosjohtoon.

Seuraavilla sivuilla kuvataan tarkemmin “Ope.fi” –nimellä kulkeva osaamisen viitekehys. Se rakentuu tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opetuksessa kolmella tasolla (1. työyhteisössä, 2. työyhteisöjen välisessä yhteistyössä ja yksilöllisenä eritysosaamisena sekä 3. kansallisessa tai kansainvälisessä toimintaympäristössä tarvittavina valmiuksina). Tasoja edeltää koko henkilöstöltä edellytettävä tekninen perusosaaminen, jonka katsotaan olevan jokaisen opettajan ja työyhteisön muun jäsenen itse hankittavissa oleva yleinen kansalaistaito.

Commissioner Neelie Kroes: "My goal in the EU is clear: to get every European Digital. That has to include education and training. We need every teacher digital and every student digital. Right from the very start of formal education and as part of lifelong learning."